FANDOM


Fulfillment of the Contract
(けい)(やく)()(こう)
FulfillmentoftheContract-DR3-EN-C-UE
 Tên Việt Hoàn Thiện Khế Ước
 Tên Nhật (Kana)
けい
やくの
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
けい
やく
の履
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Keiyaku no Rikō
 Tên Hàn 계약이행
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 48206762
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.