FANDOM


Frightfur Meister
  • Nhật: デストーイ・マイスター
  • Romaji: Desutōi Maisutā
Khác:
Death-Toy Meister
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

0 / 0

Giới hạn Dao động

4

4
4

Không thể bị chọn làm mục tiêu tấn công trong khi có quái thú "Frightfur" khác ở trên sân. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fluffal", "Frightfur", hoặc "Edge Imp" từ Bộ bài của bạn. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh các quái thú "Frightfur" để Triệu hồi Đặc biệt 1 Quái thú Dung hợp "Frightfur" từ Bộ bài Phụ của bạn, Bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó, mà có Cấp bằng với tổng Cấp của các quái thú được Hi sinh.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Frightfur Meister Cannot be selected as an attack target while there is another "Frightfur" on the field. Once per turn, you can Special Summon one monster of the same name as one Frightfur Unit (Frightfur, Fluffal, Edge Imp) from your deck. Once per turn, you can Tribute "Frightfur" monsters to Special Summon one Frightfur Fusion Monster from your Extra Deck, ignoring the Summoning conditions, whose Level is equal to the total Levels of the Tributed monsters.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.