FANDOM


Frightfur Fusion
魔玩具融合(デストーイ・フュージョン)
FrightfurFusion-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
魔玩具融合
デストーイ・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 魔玩具融合
デストーイ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Fusion
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 06077601
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.