FANDOM


Frightfur Factory
デストーイ・ファクトリー
FrightfurFactory-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật デストーイ・ファクトリー
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Fakutorī
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Factory
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 43698897
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.