Fox Fire
きつね()
FoxFire-SDOK-EN-C-1E.png
 Tên Việt Cáo Lửa
 Tên Nhật (Kana) きつね
 Tên Nhật (Chuẩn) きつね火
 Tên Nhật (rōmaji) Kitsunebi
 Tên Hàn 여우불
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 88753985
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.