FANDOM


Fossil Dig
()(せき)調(ちょう)()
FossilDig-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
せき
調
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せき
調
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kaseki Chōsa
 Tên Nhật (Dịch) Fossil Examination
 Tên Hàn 화석조사
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 47325505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.