FANDOM


Fortune Vision
フォーチュン・ヴィジョン
FortuneVision-RIRA-JP-OP
 Tên Việt Vận May Viễn Tưởng
 Tên Nhật フォーチュン・ヴィジョン
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Vijon
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 91407982
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.