Fortune Lady Rewind
フォーチュンレディ・リワインド
FortuneLadyRewind-RIRA-JP-OP.png
 Tên Việt Ái Nữ Vận May Đảo Lộn Thời Gian
 Tên Nhật フォーチュンレディ・リワインド
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Riwaindo
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 84218527
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.