Fortune Lady Fire
フォーチュンレディ・ファイリー
FortuneLadyFire-ANPR-EN-R-1E.png
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ファイリー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Fairī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Fiery
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 71870152
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.