FANDOM


Dòng 2: Dòng 2:
 
|hinhanh = FortuneLadyFire.jpg
 
|hinhanh = FortuneLadyFire.jpg
 
|tennhat = フォーチュンレディ・ファイリー
 
|tennhat = フォーチュンレディ・ファイリー
|archetype = [[Fortune Lady]]
+
|archetype = Fortune Lady
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|he = Hỏa
 
|he = Hỏa
 
|capdo = 2
 
|capdo = 2
 
|dangcap =
 
|dangcap =
|chungloai1 = [[Spellcaster]]
+
|chungloai1 = Spellcaster
 
|chungloai2 =
 
|chungloai2 =
|chungloai3 = [[Effect]]
+
|chungloai3 = Effect
 
|atkdef = ?/?
 
|atkdef = ?/?
 
|efftype = [[Continuous]], [[Trigger]], [[Trigger]]
 
|efftype = [[Continuous]], [[Trigger]], [[Trigger]]

Phiên bản lúc 03:02, ngày 10 tháng 9 năm 2013

Fortune Lady Fire
フォーチュンレディ・ファイリー
FortuneLadyFire
Nhóm liên quan Fortune Lady
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF ?/?
Mã số 71870152
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
ATKDEF của lá này sẽ bằng Cấp sao của nó x 200. Vào mỗi Lượt Chờ của bạn, tăng Cấp sao của lá này thêm 1 (tối đa.12). Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt trong Thế Công bởi hiệu ứng của bài "Fortune Lady", hủy 1 quái mặt-ngửa trên sân của đối phương, và gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK của quái đó.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.