FANDOM


Fortune Lady Calling
フォーチュンレディ・コーリング
FortuneLadyCalling-RIRA-JP-OP
 Tên Việt Ái Nữ Vận May Vẫy Gọi
 Tên Nhật フォーチュンレディ・コーリング
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Kōringu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 27895597
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.