FANDOM


Form Change
  • Nhật: フォーム・チェンジ
  • Romaji: Fōmu Chenji
  • Việt: Định Dạng Thay Đổi
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Chọn mục tiêu 1 Quái thú Dung hợp "HERO" bạn điều khiển; đưa nó về Bộ bài Phụ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Masked HERO" có cùng Cấp với Cấp gốc của quái thú đó, nhưng khác tên. (Việc Triệu hồi Đặc biệt này được xem là Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change".)

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Form Change Return a Masked Hero from the field to your extra deck, and Transformation Summon a Masked Hero of the same level.
Nhật (フィールド)上の(マスクド)HERO(ヒーロー)をエクストラデッキに戻し同★数の(マスクド)HERO(ヒーロー)を変身召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.