Form Change
フォーム・チェンジ
FormChange-SDHS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Định Dạng Thay Đổi
 Tên Nhật フォーム・チェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Fōmu Chenji
 Tên Hàn 폼 체인지
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 84536654
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.