FANDOM


Forced Back
キックバック
 Tên Nhật キックバック
 Tên Nhật (rōmaji) Kikkubakku
 Tên Nhật (Dịch) Kickback
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 43340443
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]