FANDOM


Forbidden Dress
(きん)じられた(せい)()
ForbiddenDress-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きんじられた
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
じられた聖
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Kinjirareta Sei'i
 Tên Nhật (Dịch) Forbidden Holy Dress
 Tên Hàn 금지된 성의
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 96864811
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.