FANDOM


Foolish Burial
  • Nhật: おろかな埋葬
  • Kana: おろかなまいそう
  • Romaji: Orokana Maisō
  • Việt: Chôn Cất Ngu Xuẫn
Loại bài

Phép

Chọn 1 lá bài từ Bộ bài của bạn và đặt nó trong Mộ của đối thủ.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Foolish Burial Choose 1 card from your deck and place it in your opponent's Graveyard.
Nhật 自分のデッキからカードを1枚選び相手の墓地に置く

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.