FANDOM


Foolish Burial
  • Nhật: おろかな埋葬
  • Kana: おろかなまいそう
  • Romaji: Orokana Maisō
  • Việt: Chôn Cất Ngu Xuẫn
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Foolish Burial Send 1 monster from your Deck to the Graveyard.
Nhật デッキからモンスター1体を墓地に送る

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.