FANDOM


Foolish Burial
おろかな(まい)(そう)
FoolishBurial-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Sự Mai Táng Ngu Xuẫn
 Tên Nhật (Kana) おろかな
まい
そう
 Tên Nhật (Chuẩn) おろかな埋
まい
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Orokana Maisō
 Tên Hàn 어리석은 매장
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 81439173
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.