FANDOM


Fool of Prophecy
魔導化士 マット
FoolofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1600/900
Mã số 63175639
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể đưa 1 Bài Phép "Spellbook" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Vào Lượt Kết thúc của lượt mà lá này kích hoạt hiệu ứng này: Bạn có thể Hi sinh lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ÁM Loại-Spellcaster Cấp 5 sao trở lên từ Bộ bài của bạn. Bạn phải có 5 hoặc hơn số Bài Phép "Spellbook" khác tên trong Mộ bài của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.
English Description
Once per turn: You can send 1 "Spellbook" Spell Card from your Deck to the Graveyard. During the End Phase of the turn this card activated this effect: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 5 or higher DARK Spellcaster-Type monster from your Deck. You must have 5 or more "Spellbook" Spell Cards with different names in your Graveyard to activate and to resolve this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.