FANDOM


Fog King
霧の王(キングミスト)
 Tên Nhật (Kana)
霧の王
キングミスト
 Tên Nhật (Chuẩn) 霧の王
キングミスト
 Tên Hàn 킹 미스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 06614221
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.