FANDOM


Fluffal Owl
ファーニマル・オウル
FluffalOwl-NECH-EN-R-1E
 Tên Nhật ファーニマル・オウル
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 65331686
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.