FANDOM


Fluffal Dog
ファーニマル・ドッグ
FluffalDog-NECH-EN-R-1E
 Tên Nhật ファーニマル・ドッグ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 39246582
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.