FANDOM


Fluffal Bear
ファーニマル・ベア
FluffalBear-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật ファーニマル・ベア
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 03841833
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.