FANDOM


Fleur Synchron
フルール・シンクロン
300px-FleurSynchronTF05-EN-UR-UE
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 400/200
Mã số 19642774
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống Mộ bài để làm quái thú Nguyên liệu Đồng bộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cấp độ 2 hay thấp hơn từ trên tay.
English Description
If this card is sent to the Graveyard as a Synchro Material Monster, you can Special Summon 1 Level 2 or lower monster from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.