Flat Lv 4
  • Nhật: フラットLV4
  • Romaji: Furatto Reberu Fō
  • Việt: Mặt Bằng Cấp 4
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi một quái thú bị tiêu diệt trong chiến đấu: Đôi bên có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Bộ bài của họ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Flat Lv 4 Activate only if a monster is destroyed by battle. Both players can Special Summon 1 Level 4 monster from their Deck.
Nhật 自軍のモンスターが破壊された時発動。
お互いのプレイヤーはデッキからLV4のモンスターカードを1体召喚してもよい。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.