FANDOM


Flash Fusion
(しゅん)(かん)(ゆう)(ごう)
FlashFusion
Nhóm liên quan Nhóm Fusion
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 17236839
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp từ Bộ bài Phụ của bạn, sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Dung hợp. Hủy nó vào Lượt Kết thúc.
English Description
Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials. Destroy it during the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.