FANDOM


Flamvell Commando
フラムベル・デスガンナー
Commando
Nhóm liên quan Flamvell
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 2200/200
Mã số 40189917
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được triệu hồi đặc biêt.Nó chỉ có thể được triệu hồi bình thường bằng cách hiến tế 1 quái vật "Flamvell" bạn điều khiển.1 Lần mỗi lượt,Bạn có thể trục xuất 1 quái vật với 200 DEF từ mộ để gây sát thương cho đối thủ bằng với sức công của quái thú đó.
English Description
This card cannot be Special Summoned. This card can only be Normal Summoned by Tributing 1 "Flamvell" monster you control. Once per turn, you can remove from play 1 monster in your Graveyard with 200 DEF to inflict damage to your opponent equal to that monster's ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.