Flame Manipulator
(ほのお)(あやつ)(もの)
FlameManipulator-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ほのおを
あやつる
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
を操
あやつ
る者
もの
 Tên Hàn 화염의조정자
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 900 / 1000
 Mã số 34460851
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.