Flame Ghost
フレイム・ゴースト
 Tên Nhật フレイム・ゴースト
 Tên Hàn 프레임 고스트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Fusion
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 58528964
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.