Flame Dancer
フレイムダンサー
FlameDancer-LON-EN-C-UE.png
 Tên Nhật フレイムダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Fureimu Dansā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro
 CÔNG / THỦ 550 / 450
 Mã số 12883044
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.