FANDOM


Flame Champion
フレイムキラー
 Tên Nhật フレイムキラー
 Tên Hàn 화염의 킬러
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro
 CÔNG / THỦ 1900 / 1300
 Mã số 42599677
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.