Five Star Twilight
  • Nhật: ティンクル・ファイブスター
  • Romaji: Tinkuru Faibu-Sutā
  • Việt: Ngũ Tinh Rực Sáng
Khác:
Twinkle Five-Star
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Hi sinh 1 quái thú Cấp 5. Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kuriboh", "Kuribah", "Kuribee", "Kuribeh" và "Kuriboo" từ tay hoặc Bộ bài của bạn. Các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này không thể được Hi sinh cho việc Triệu hồi Hi sinh.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Five Star Twilight Tribute 1 Level 5 monster. Special Summon 1 "Kuriboh", "Kuribah", "Kuribee", "Kuribeh" and "Kuriboo" from your hand or Deck. Monsters Special Summoned by this effect cannot be Tributed for a Tribute Summon.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.