FANDOM


Five-Headed Dragon
F・G・D(ファイブ・ゴッド・ドラゴン)
FiveHeadedDragon-MIL1-EN-C-1E
 Tên Việt Ngũ Đầu Long
 Tên Nhật (Kana)
F・G・D
ファイブ・ゴッド・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) F・G・D
ファイブ・ゴッド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Faibu Goddo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Five God Dragon
 Tên Hàn F·G·D
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 5000 / 5000
 Mã số 99267150
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.