Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Fists of the Unrivaled Tenyi
(てん)()()(そう)(けん)
FistsoftheUnrivaledTenyi-RIRA-EN-R-1E.png
 Tên Việt Nắm Đấm Vô Song của Long Quyền Sư
 Tên Nhật (Kana)
てん
そうの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
そう
の拳
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’i Musou no Ken
 Tên Hàn 천위무쌍의 권
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Phản hồi Counter.svg
 Mã số 21834870
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa