FANDOM


Fishborg Blaster
フィッシュボーグ-ガンナー
 Tên Nhật フィッシュボーグ-ガンナー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fish / Tuner
 CÔNG / THỦ 100 / 200
 Mã số 93369354
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.