FANDOM


Fishborg Archer
フィッシュボーグ-アーチャー
FishborgArcher-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật フィッシュボーグ-アーチャー
 Tên Hàn 피시보그-아처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fish / Tuner
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 62023839
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.