FANDOM


Firewall Xceed Dragon
ファイアウォール・(エクシード)・ドラゴン
 Tên Việt Hỏa Bích Bứt Phá Long
 Tên Nhật (Kana) ファイアウォール・
エクシード・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) ファイアウォール・X
エクシード
・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Faiawōru Ekushīdo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Firewall Xceed Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Cyberse / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 21065189
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.