FANDOM


Firewall Dragon Darkfluid
ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード
FirewallDragonDarkfluid-CHIM-JP-OP
 Tên Việt Hoả Bích Long Hắc Lưu Chất
 Tên Nhật ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード
 Tên Nhật (rōmaji) Faiawōru Doragon Dākufurūdo
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Phải LM-BottomRight, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Phải LM-Right, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 3000 / 5
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.