FANDOM


Firestorm Prominence
ヘルプロミネンス
FirestormProminence-STON-EN-C-1E
 Tên Nhật ヘルプロミネンス
 Tên Nhật (rōmaji) Heru Purominensu
 Tên Nhật (Dịch) Hell Prominence
 Tên Hàn 헬프로미넌스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 13846680
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.