Fire King Avatar Yaksha
炎王獣 ヤクシャ
FireKingAvatarYaksha.png
Nhóm liên quan Fire King
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/200
Mã số 66413481
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có quái thú "Fire King" mặt-ngửa bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Nếu lá này bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể hủy 1 lá bài trên tay bạn hoặc do bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Fire King Avatar Yaksha" một lần trong lượt.
English Description
If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can destroy 1 card in your hand or that you control. You can only use this effect of "Fire King Avatar Yaksha" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.