FANDOM


Fire King Avatar Garunix
炎王獣 ガルドニクス
FireKingAvatarGarunix
Nhóm liên quan Fire King
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 700/1700
Mã số 54149433
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có quái thú "Fire King" mặt-ngửa bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Nếu lá này thuộc sở hữu của bạn bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King Avatar" từ Bộ bài của bạn.
English Description
If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King Avatar" monster from your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.