Fire King Avatar Barong
炎王獣 バロン
FireKingAvatarBarong.png
Nhóm liên quan Fire King
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/200
Mã số 69000994
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có quái thú "Fire King" mặt-ngửa bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Vào Lượt Chờ kế tiếp sau khi lá này đã bị hủy bởi hiệu ứng bài và đưa vào Mộ bài: Lấy 1 lá bài "Fire King" từ Bộ bài của bạn lên tay, trừ "Fire King Avatar Barong".
English Description
If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.