Fire Hand
ファイヤー・ハンド
FireHand.png
Nhóm liên quan Nhóm Hand
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 1600/1000
Mã số 68535320
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này thuộc sở hữu của bạn bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú họ điều khiển; hủy mục tiêu đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ice Hand" từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle, or by card effect) and sent to your Graveyard: You can target 1 monster they control; destroy that target, then you can Special Summon 1 "Ice Hand" from your Deck.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.