FANDOM


Fire Formation - Yoko
(えん)()—「(ヨウ)(コウ)
FireFormationYoko
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 36499284
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn kích hoạt lá này, bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mặt-ngửa đối phương điều khiển; vứt bỏ 1 quái thú Loại-Beast-Warrior, và nếu làm vậy, hủy lá bài đó. Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 100 ATK.
English Description
When you activate this card, you can target 1 face-up card your opponent controls; discard 1 Beast-Warrior-Type monster, and if you do, destroy that card. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.