FANDOM


Fire Formation - Tensu
(えん)()-「(テン)(スウ)
FireFormationTensu
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 10719350
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại-Beast-Warrior thêm ngoài lần Triệu hồi Thường/Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể nhận hiệu ứng này một lần trong lượt.) Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 100 ATK.
English Description
During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.