FANDOM


Fire Formation - Tensen
(えん)()-「(テン)(セン)
FireFormationTensen
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 44920699
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được kích hoạt: Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển; nó tăng thêm 700 ATK cho đến Lượt Kết thúc. (ATK này vẫn tăng thêm cho dù nếu lá này rời sân.) Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
English Description
When this card is activated: Target 1 Beast-Warrior-Type monster you control; it gains 700 ATK until the End Phase. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.