FANDOM


Fire Formation - Tenki
(えん)()-「(テン)()
FireFormationTenki-OP12-EN-C-UE
 Tên Việt Hỏa Vũ - "Tenki"
 Tên Nhật (Kana)
えん
ぶ-「
テン
キ」
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
-「天
テン
 Tên Nhật (rōmaji) Enbu - "Tenki"
 Tên Nhật (Dịch) Flame Dance - "Tenki"
 Tên Hàn 염무-「천기」
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 57103969
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.