FANDOM


Fire Formation - Tenken
(えん)()-「(テン)(ケン)
FireFormationTenken
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 70329348
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt vào Lượt Chính 1. Khi lá này được kích hoạt: Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển; vào giai đoạn đó, hiệu ứng của nó bị vô hiệu, đồng thời nó sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng bài khác lá này. (Áp dụng điều này cho dù nếu lá này rời sân.) Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
English Description
Activate only during Main Phase 1. When this card is activated: Target 1 Beast-Warrior-Type monster you control; during this phase, its effects are negated, also it is unaffected by the effects of cards other than this card. (This applies even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.