FANDOM


Fire Formation - Kaiyo
(えん)()ー「(カイ)(ヨウ)
FireFormationKaiyo
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 33665663
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt lá này đã được kích hoạt, nếu quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tấn công quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối phương. (Áp dụng điều này cho dù nếu lá này rời sân.) Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
English Description
During the turn this card is activated, if a Beast-Warrior-Type monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. (This applies even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.