FANDOM


Fire Formation - Gyokkou
(えん)()-「(ギョッ)(コウ)
FireFormationGyokkou
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 19059929
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy đang Úp đối phương điều khiển. Đối phương không thể kích hoạt lá bài mục tiêu đó để phản lại sự kích hoạt của lá này. Khi nào lá này vẫn mặt-ngửa trên sân, lá Úp đó không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 100 ATK.
English Description
Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.